Đăng ký chi nhánh

Một doanh nghiệp, công ty sau khoảng một thời gian phát triển thì điều họ cần làm là mở rộng thị trường của mình. Điều họ cần làm nhất là thành lập một chi nhánh, điều đặc biệt là chi nhánh có thể cho họ thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi chính họ ủy quyền.

Thủ tục để đăng ký hoạt động kinh doanh

– Thông báo thành lập chi nhánh

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)

– Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh

– Giầy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục

Đối với các thương nhân có doanh nghiệp tại nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Thương nhân có doanh nghiệp tại nước ngoài phải có hồ sơ chứng minh doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm;

Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phải thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ Chi nhánh thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Một số lưu ý

– Khi cơ sở đặt tại các thành phố chính, cần phải xem xét ngành có được sự cho phép của pháp luật vì không phải các ngành nghề đều được cho phép thực hiện tại khu vực.

– Các quy định trên không áp dụng đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.