Thành lập TT giới thiệu việc làm

Vì sao cần phải đăng ký giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm:

– Tạo như cầu việc làm cho nhiều người

– Tránh cách tình trạng lừa đảo của các trung tâm giới thiệu việc làm chưa đăng ký

Vì vậy, để được phép thành lập các trung tâm giới thiệu việc làm phải đáp ứng các điều kiện như: có ít nhất 5 cán bộ trình độ từ đại học trở lên, đội ngũ cán bộ có lý lịch rõ ràng, không có tiền án. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt…

Khi thành lập một trung tâm giới thiệu việc làm cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có địa điểm hoặc một trụ sở nhất định, giúp thuận tiện hơn trong việc hoạt động doanh nghiệp. Nếu là trụ sở thuê phải ổn định từ 36 tháng trở lên.

2. Tại một trung tâm giới thiệu việc lầm ít nhất cần có một phòng tư vấn, phòng hoạt động giới thiệu, phòng thông tin thị trường lao động gồm các trang thiết bị điện tử, điện thoại, fax, và nhiều tài liệu liên quan.

3. Tại quỹ của ngân hàng có ít nhất là 300 triệu đồng phòng trường hợp đền bù thiệt hại trong quá trình hoạt động.

Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;

2. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập theo mẫu;

3. Dự thảo điều lệ theo mẫu;

4. Danh sách ngành nghề kinh doanh về giới thiệu việc làm;

5. Quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty giới thiệu việc làm;

6. Chứng thực cá nhân của các thành viên/cổ đông sáng lập;