Tư vấn luật doanh nghiệp

Ngày nay, với sự phát triển của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Để đáp ứng nhu cầu đó chúng tôi mở rộng phạm vi tư vấn và giải đáp cho quí khách thông qua hotline: 0977 880 381 – 0943.747.735

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các qui định về pháp luật, các thủ tục thành lập doanh nghiệp và nhiều qui định khác có liên quan đến Kinh doanh Thương Mại.

Nhưng vấn đề  doanh nghiệp được tư vấn nhiều nhất vừa qua

–  Khách hàng doanh nghiệp muốn thay đổi về đăng kí kinh doanh, chuyển loại hình hoạt động, tranh chấp pháp lý giữa cá nhân và tổ chức…thay đổi thông tin về doanh nghiệp, tăng giảm vốn điều lệ…

–  Những thay đổi về nhân sự liên quan đến pháp luật như: người đại diện, chức danh người đại diện đã được bổ nhiệm trước đó, cổ đông công ty, thông tin riêng của mỗi thành viên…

–  Cập nhật những thông tin, qui định mới về luật doanh nghiệp hay mở văn phòng đại diện ở tỉnh thành trong và ngoài nước…

Cơ cấu để xây dựng được một doanh nghiệp

+ Tư vấn, quản trị nội bộ dân sự doanh nghiệp;

+ Tư vấn tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

+ Tư vấn xây dựng qui chết, nội quy doanh nghiệp, lao động…;

+ Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;